A1-Websites Disclaimer

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   COPYRIGHT & INHOUD
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door A1-Websites. A1-Websites probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   TEKSTEN EN TARIEVEN OP DEZE SITE
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen nooit deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het ledenbestand, het forum en de andere delen van de aangeboden service. Om u te informeren over updates en producten die uitgaan van deze site.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   EXTERNE INFORMATIE
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   LINKEN NAAR DEZE SITE
Het is de gebruiker van de A1-Websites Site toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de webmaster, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. Op onze homepage vindt u een mogelijkheid terug die u kunt gebruiken om naar ons te linken. Onder voorbehoud.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   DIRECTE / INDIRECTE SCHADE
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

A1 Websites Favicon 150x150 03D79740   A1-Websites wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen.A1-Websites is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie. Links naar andere websites vanaf A1-Websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.